Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-06 nömrəli 22.05.2017-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Tik-idarə et-təhvil ver» modeli çərçivəsində bağlanılmış müqavilələr üzrə əməkdaşlıq yardımının və qarantiya öhdəliyinin həcminin hesablanması metodikası barədə Qayda»

https://e-qanun.az/framework/35862